دکتر امید امیری نسب در راستای ارتقای دانش، مهارت و انتقال فناوری ها و دست یافته های روز دنیا و نیز بر مبنای رسالت آموزشی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی حضوری و آنلاین در کنار فعالیتهای پزشکی و درمانی می نماید. اثربخشی کاربست این خدمات موجب ارتقای کیفیت خدمات دندانپزشکی در کشور می شود .

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://dramirinasab.com/learn#sigProIdfe0b9790f7

 

 

دکتر امید امیری نسب

در دهه هــای اخیــر، بیشــتر درمانهــای مرتبــط بــا ســلامت دهــان بــه ســمت درمانهــای کم تهاجمــی سـوق پیـدا کرده اسـت. تمایـل بـرای انجـام درمانهـای اسـتاندارد و در عیـن حـال کم تهاجمـی در شـاخه های ایمپلنتولــوژی روز بــه روز در حــال افزایــش اســت. در گذشــته، قــرار دادن ایمپلنتهــای بــا قطــر زیــاد و طــول بلنــد بهتریــن درمــان محســوب میشــد؛ ولــی امــروزه انتخــاب ابعــاد ایمپلنــت و موقعیــت آنهــا بــر اســاس شــرایط آناتومــی فــک راهحــل مناســبتری در فکهـای به شـدت تحلیـل رفتـه اسـت. مخصوصـا اگــر بخواهیــم درمانهــای کم تهاجمــی (Invasive Minimally) را در ایمپلنتولــوژی تعریــف کنیــم، بهتــر اســت اینگونــه شــروع کنیــم؛ هرگونــه درمانــی کــه در آن بــا دیــدگاه ممانعــت از بازســازی اســتخوان(Grafts Bone) و پیشــگیری از ایجــاد موربیدیتــی(Morbidity) مثــل درد، ورم خونریــزی و زمــان جراحــی طوالنــی میشــود؛ درمــان بــا دیــدگاه کمتهاجمــی در درمــان ایمپلنــت گفتــه میشــود . روکشهــای فــوری (Restoration Immediate) در بحثهــای پروتــزی ایمپلنــت هــم بــه ســبب کاهـش زمـان انتظـار بیمـار، در ایـن دیـدگاه قـرار میگیـرد. یکـی از ویژگیهـای مهـم ایـن دیـدگاه ، بیمــار محــوری (Outcome Related Patient) و تمرکــز بــر رضایــت(Satisfaction) و ترجیــح (Preference) بیمــار اســت. بــرای دســتیابی بــه اهــداف درمانهــای کم تهاجمــی راه کارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه بــه ایــن مــوارد می پردازیــم.

1 )ایمپلنت های باریک (Implant Narrow)

2 )ایمپلنت های کوتاه (Implant Short )

3)اسئودنسی فیکاسیون (Osseodensification)

4)دیــدگاه کم تهاجمــی در درمان هــای بازســازی کل فـک

5)ایمپلنت گذاری به روش بدون برش (Flapless)

6)اســتفاده از بزرگنمایــی (Magnification)در درمان هــای ایمپلنــت.

 

دکتر امیری نسب؛ پریودونتیست، فلوشیپ پریوایمپلنت

 منبع : مجله الکترونیک فیوچر، وابسته به شرکت «نو اندیشان مسیر آینده»

دانلود مقاله دندانپزشکی 

 اولین مطب دندانپزشکی تشریفاتی VIP در ایران و مدرن ترین در خاورمیانه

مطب فوق پیشرفته دکتر امید امیری نسب درقم ارائه خدمات فوق لوکس و حرفه ای دندانپزشکی را تقدیم شما خواهد کرد . انجام درمان و بازسازی پیشرفته استخوان و ایمپلنت فوری در نواحی زیبایی و روکش همزمان تخصص ماست . 

لبخند زیبا برازنده ی شماست،ما آن را تقدیمتان خواهیم کرد (ایمپلنت تکرار لبخند)

زیبایی لبخند بواسطه ی دانش روز آمد و ابزار مدرن در مطب دکتر امید امیری نسب بر چهره شما نمایان تر خواهد شد. هم اکنون با ما مشاوره کنید .

دندانپزشکی را در نهایت آرامش و کیفیت تجربه کنید

مجموعه اقدامات مدرن و تلفیقی انجام شده در مطب دکتر امیری نسب موجب شده تا تجربه ای متفاوت و ممتاز برای مراجعین پدید آید. مایلیم این تجربه شایسته در اختیار تان قرار گیرد.

تجربه دندانپزشکی در ایران هم تراز با 5 کشور برتر دنیا

ایرانیان محترم و همچنین مراجعین از کشورهای دیگر شایسته آن هستند تا قدرت دانش پزشکی و تعهد و کیفیت فراهم شده در حوزه تخصصی دندانپزشکی را هم اکنون در ایران تجربه کنند.

مراقبت ها پس از درمان دندانپزشکی

 

بهترین دندانپزشکی قم

 

 

 

بهترین دندانپزشک قم

  • بهترین دندانپزشکی قم : بلوار عطاران، خیابان شهید عراقی، ساختمان شهر پزشکان، طبقه 5، واحد e
  • ۰۲۵۳۲۴۰۵۰۵۱
  • ۰۹۱۲۰۷۶۷۶۴۶
  • info @ dramirinasab.com